Algemene voorwaarden

Definities

1.1. Concepteurs: dienstverlener, geregistreerd in het KvK-handelsregister onder nummer 57364699 en gebruiker van onderhavige Algemene Voorwaarden.

1.2. Klant: de rechtspersoon of natuurlijk persoon met wie Concepteurs een
overeenkomst aangaat voor de levering van diensten.

1.3. Dienst(en): alle dienstverlening van welke aard en onder welke benaming dan ook die Concepteurs op basis van een overeenkomst met de klant of
eindgebruiker verricht of dient te verrichten.

1.4. Eindgebruiker: rechtspersoon (o.a. ook klanten) of natuurlijk persoon die
gebruikt maakt van de softwaretoepassingen die Concepteurs levert of beheert.

1.5. Softwaretoepassingen: App of internetsite geschikt voor gebruik via internet, tablet, smartphone of andere telecommunicatiemiddelen. Concepteurs levert de volgende softwaretoepassingen:

1.6. Overeenkomst: de aan deze Algemene Voorwaarden gekoppelde
overeenkomst voor de levering van diensten door Concepteurs of het gebruik van de softwaretoepassing die Concepteurs levert of beheert.

Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen van Concepteurs voor de levering van diensten en softwaretoepassingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant. Genoemde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2.4. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5. Indien de Algemene Voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing
zijn geldt dat, in geval dat bepalingen in de Algemene Voorwaarden van
Concepteurs en partijen strijdig zijn, de bepalingen in de Algemene Voorwaarden van Concepteurs prevaleren.

2.6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
onverminderd van kracht.

Offertes

3.1. Alle offertes en andere uitingen van Concepteurs zijn vrijblijvend, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Concepteurs
verstrekte gegevens waarop Concepteurs zijn offerte heeft gebaseerd.

3.3. De in advertenties, folders of andere media opgenomen modellen,
afbeeldingen, voorbeelden of omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk doch
dienen slechts ter aanduiding en zijn voor Concepteurs niet bindend.

Overeenkomst levering diensten

4.1. Een overeenkomst voor de levering van diensten wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd (abonnement), tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de
overeenkomst voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.2. Een overeenkomst komt tot stand op het eerste van de volgende momenten:
het moment dat Concepteurs de overeenkomst schriftelijk bevestigt aan de klant,
dan wel het moment dat Concepteurs met de uitvoering van de overeenkomst
begint. In het laatste geval geldt de offerte als de overeenkomst tussen partijen.

4.3. De duur van de overeenkomst wordt telkens voor de duur van de
oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij een van de partijen de
overeenkomst schriftelijk beëindigt.

4.4. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand.

4.5. Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance
van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het
recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn voortijdig te
beëindigen.

Prijzen en betalingen

5.1. Alle door Concepteurs genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.

5.2. Alle door Concepteurs kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds euro’s of de in
een land geldende valuta. De klant dient alle betalingen in de opgegeven valuta te voldoen.

5.3. Betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door
Concepteurs aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Bezwaren van de klant tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op.

5.4. Indien de klant in gebreke blijft met de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim en is de klant wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

5.5. Indien klant nalatig blijft de factuur te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval klant tevens verplicht is tot betaling van
incassokosten.

5.6. Indien Concepteurs op verzoek of met voorafgaande instemming van de klant
diensten levert buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst, dan vergoedt
de klant deze volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan
volgens de gebruikelijke tarieven van Concepteurs

Terbeschikkingstelling software

6.1. Concepteurs zal de in de offerte vermelde softwaretoepassing en de
documentatie ter beschikking stellen aan klant op de in de offerte vermelde wijze
en voor de in de offerte vermelde duur en gebruiksomvang.

6.2. De technische mogelijkheden van de softwaretoepassing staan vermeld in de handleiding, welke zijn gecommuniceerd met klant.

6.3. De broncode van de softwaretoepassing wordt aan klant en eindgebruiker
niet ter beschikking gesteld.

Gebruikersrecht klant

7.1. Na betaling van het verschuldigde bedrag door klant, verkrijgt de klant het
gebruiksrecht voor de softwaretoepassingen om deze te bedienen en om aan
eindgebruikers aan te bieden.

7.2. Bij periodieke betaling (abonnement) van de licentie- en gebruiksvergoeding vervalt het recht op gebruik van de softwaretoepassingen wanneer klant de overeengekomen periodieke betalingen niet meer voldoet.

7.3. De softwaretoepassingen mogen door klant uitsluitend in de eigen
onderneming, organisatie of instelling van klant worden gebruikt, tot het
maximum van het in de overeenkomst genoemde aantal projecten en users of
beschreven gebruik, een en ander conform het gestelde in de overeenkomst,
tenzij klant de toepasselijke extra upgrade tarieven en kosten betaalt
overeenkomstig de dan geldende prijzen en staffels.

7.4. In geval van niet overeengekomen gebruik heeft Concepteurs het recht op
een vergoeding van ten minste drie maal de totale opdrachtsom, onverminderd
het recht van Concepteurs een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

7.5. Klant is niet gerechtigd back-up kopieën van de softwaretoepassingen te
maken.

7.6. Het is de klant niet toegestaan de softwaretoepassingen te verkopen, te
verhuren, te vervreemden of over te dragen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Aansprakelijkeheid

8.1. Aansprakelijkheid van Concepteurs is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

8.2. Concepteurs is niet aansprakelijk voor:

1) fouten of tekortkomingen in de
softwaretoepassing, indien de klant het tot stand brengen of laten uitvoeren van een proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijke proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.

2) misverstanden, fouten of
tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van klant.

3) fouten of tekortkomingen van door of namens klant ingeschakelde derden.

4) gebreken of fouten die zijn ontstaan bij toeleveranciers of andere dienstverlenende bedrijven die aan de softwaretoepassing werken of ervoor zorgen dat deze door
eindgebruikers benaderbaar is.

Extra aanvulling 8.2.: De softwaretoepassingen ProjectApp en BedrijvenApp zijn whitelabel producten. De producten zijn qua techniek gebaseerd op de BouwApp. Zij verschillen alleen qua content en vormgeving. Afkeuring door iTunes en Google Play is voor risico van de klant.

8.3. De aansprakelijkheid van Concepteurs is beperkt tot de extra kosten van klant die het directe gevolg zijn van de toerekenbare tekortkoming. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Concepteurs aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zover deze aan Concepteurs toegerekend kunnen worden;
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Concepteurs is in geen geval
gehouden tot vergoeding van enige bedrijfsschade, gevolgschade of andere
indirecte schade, waaronder in het bijzonder is begrepen schade wegens
winstderving, te verwachten besparingen of verlies van gegevens. Concepteurs is evenmin gehouden tot het vergoeden van schade wegens te late levering van de Concepteurs-software, de uitvoering van werkzaamheden of dienstverlening.

8.4. De totale aansprakelijkheid van Concepteurs is beperkt tot een bedrag gelijk aan het laagste van de volgende twee bedragen: EUR 1.000 of het bedrag gelijk aan de totaal betaalde prijs (exclusief omzetbelasting) van de met Concepteurs overeengekomen werkzaamheden, dienstverlening en leveringen in het jaar voorafgaand aan het schade-brengende feit.

8.5. Elke verdere aansprakelijkheid van Concepteurs voor door klant geleden
schade is uitgesloten, ongeacht de grond voor de geleden schade, hetzij uit
wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins.

8.6. De beperking van aansprakelijkheid van Concepteurs geldt niet in het geval
van opzet of grove schuld.

8.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de
verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Concepteurs en de door Concepteurs bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

8.8. Elke verdere aansprakelijkheid van Concepteurs voor door klant geleden
schade is uitgesloten.

Voorwaarden voor gebruik softwaretoepassingen door eindgebruiker

Gebruiksrechten eindgebruikers

9.1. Na een downloadverzoek of uitnodiging tot bediening, verkrijgt een
eindgebruiker het gebruiksrecht voor een softwaretoepassing om deze te
bedienen.

9.2. Eindgebruikers bepalen welke gegevens worden verwerkt en/of opgeslagen. De eindgebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat die informatie correct is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

9.3. Concepteurs is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de ingevoerde of
verwerkte gegevens. De door een eindgebruiker foutief aangeleverde informatie
kan door Concepteurs niet als zodanig herkend worden en kan dientengevolge
onjuist worden verwerkt/opgeslagen.

9.4. Eindgebruikers zijn gehouden voorschriften en aanwijzingen van Concepteurs met betrekking tot het gebruik van softwaretoepassingen zorgvuldig op te volgen.
Indien een zeker handelen van een klant of eindgebruiker aantoonbaar een goede werking daarvan in gevaar brengt, dan is Concepteurs gerechtigd deze klant of eindgebruiker de toegang te ontzeggen of onmogelijk te maken.

Aanmelden als eindgebruiker

10.1. Wanneer een eindgebruiker zich aanmeldt op de softwaretoepassing van Concepteurs, dan komt tussen Concepteurs en de eindgebruiker een gebruiksovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand. Aan de aanmelding zijn geen kosten verbonden.

10.2. Een gebruiksovereenkomst komt tot stand op het moment dat de aanmeldingsprocedure in de appstore volledig en juist door de eindgebruiker is doorlopen.

10.3.  Concepteurs vraagt de eindgebruiker toegang te verlenen tot a) Locatie b) Foto’s, media en bestanden en c) Informatie over wifi-verbinding.

10.3.a. Locatiegegevens zijn nodig voor optimale werking van de Kaart, Mening geven en Contact in de Softwaretoepassingen. GPS gegevens kunnen door Klanten gebruikt worden voor optimalisering van dienstverlening naar Eindgebruiker. Eindgebruiker behoudt het recht om GPS uit te zetten.

10.3.b. Eindgebruikers hebben de mogelijkheid foto’s, media en andere bestanden te versturen naar de Klant. Hiervoor heeft Concepteurs toegang nodig tot Foto’s, media en bestanden in het device van de eindgebruiker.

10.3.c. Voor optimale werking van de Softwaretoepassingen heeft Concepteurs Informatie nodig over de wifi-verbinding van eindgebruiker.

Beeindiging 

11.1. De eindgebruiker kan op ieder gewenst moment en zonder toestemming
van Concepteurs de gebruiksovereenkomst beëindigen door middel van
accountverwijdering of de-installatie.

11.2. Wanneer de eindgebruiker langer dan één jaar niet heeft ingelogd op een
softwaretoepassing, dan heeft Concepteurs het recht om de overeenkomst
zonder opzegging te beëindigen.

11.3. Concepteurs kan een softwaretoepassing (onaangekondigd) tijdelijk of
permanent niet beschikbaar stellen voor gebruiker(s), zonder dat eindgebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.

Werking

12.1. Concepteurs staat er niet voor in dat softwaretoepassingen die zij levert en/ of beheert foutloos zijn en zonder onderbrekingen functioneren. Dit geldt ook voor softwaretoepassingen van derden waar Concepteurs gebruik van maakt of de koppeling daarmee.

12.2. Concepteurs zal zich ervoor inspannen fouten in softwaretoepassingen
binnen een redelijke termijn te herstellen indien de betreffende gebreken door
eindgebruiker schriftelijk zijn gemeld.

12.3. Concepteurs kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken
uitstellen totdat een nieuwe versie van de betreffende softwaretoepassing in
gebruik wordt genomen.

12.4. De eindgebruiker draagt het risico van tijdens of als gevolg van het gebruik van het opgetreden verlies van gegevens, documenten en/ of databestanden.

12.5. Eindgebruikers zijn verantwoordelijk voor de juiste keuze en tijdige en
adequate beschikbaarheid van (tele)communicatiefaciliteiten.

Algemeen

13.1. Concepteurs zal voldoen aan de verplichtingen die uit hoofde van de
wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens als bewerker op
haar rusten. Concepteurs zal zorg dragen voor passende technische en
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Klant en
eindgebruiker staan ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de
verwerking van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften van de
Wet Bescherming Persoonsgegevens, in acht worden genomen.

13.2. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De rechter in het
arrondissement van vestiging van Concepteurs is exclusief bevoegd.